O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr Ewa WÓJCIK

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 325
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ewa.wojcik@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2013 Uniwersytet Śląski / sedymentologia: "Sedymentacja silikoklastyczna palogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia kameralne:

 • Sedymentologia
 • Podstawy geologii
 • Geologia fizyczna
 • Podstawy geodezji, topografii i kartografii
 • Analiza i wizualizacja danych geologicznych
 • Sedimentology

Ćwiczenia terenowe:

 • Sedymentologia


Zainteresowania naukowe

 • Sedymentacja silikoklastyczna
 • Architektura depozycyjna
 • Geoedukacja, geoturystyka
 • Ochrona środowiska
 • Geodezja

 

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Tematy badawcze:

 • Projekt UStuŚ: Warsztaty terenowe z ekspertem - Umiejętności waloryzacji georóżnorodności środowiska naturalnego, 2015
 • Projekt Badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N307 068939 "Sedymentacja silikoklastyczna paleogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca", 2010-2013
 • Projekt Uniwersytet Patronatem Gospodarki Opartej na Wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zadanie 481, 2009-2010
 • Grant na badania własne BW 04-0100-002-08 "Jednostki litostratygraficzne płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca",2008

Szkolenia i warsztaty:

 • Tutoring, Sosowiec 2016
 • Zarządzanie projektami, Sosnowiec 2016
 • AutoCad, Sosowiec 2016
 • "STATISTICA kurs podstawowy", Sosowiec 2016
 • Podstawy ENVI, Sosnowiec 2016
 • "Akademia nowoczesnego geodety", Kraków 2009
 • Warsztaty fotogrametryczne PI-300 "Masz aparat fotograficzny, masz system fotogrametryczny", Kraków, 2007

Publikacje

Wójcik E., 2009, Depozycja łupków zembrzyckich w strefie Siar w rejonie Trzebini i Pewli Małej (Płaszczowina Magurska, polskie Karpaty Zewnętrzne). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 126, seria: 53, Str. 257-268.

Wójcik E., 2009, Conditions of the depositions of the paleogene formation in the racza zone of the south of Żywiec (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians), Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava, řada stavební, číslo 2, roč. IX, 307-314 pp.

Wójcik E., 2008, Wpływ budowy geologicznej na powstanie form rzeźby terenu Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 122, seria: 51, Str. 257-268.

Wójcik E., 2007, Zastosowanie statystyki opisowej w przedstawieniu zróżnicowania położenia warstw piaskowców magurskich w strefie raczańskiej na południe od Żywca. Geo-Sympozjum Młodych Badaczy: Współczesne Trendy w Naukach o Ziemi,Wydawnictwo Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Sosnowiec, Str. 215-227.

Abstrakty posterów:

Wójcik E., 2013, Środowisko sedymentacji piaskowców magurskich w rejonie Korbielowa (Karpaty). Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Głębokomorska sedymentacja filiszowa, Żywiec, str. 262.

Wójcik E., 2011, Stratygrafia serii magurskiej polskich Karpat fliszowych na południe od Żywca (bez utworów czwartorzędowych). Materiały Konferencyjne, Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, redakcja: T. Rychliński, P. Jaglarz, str. 93.

Wójcik E., 2011, Sedymentacja formacji łupków z Łabowej w rejonie Mutnego i Pewli (strefa Siar, płaszczowina magurska, polskie Karpaty fliszowe). Materiały Konferencyjne, VI  Świętokrzyskie Spotkanie Geologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, redakcja: W. Trela, S. Salwa, A. Fijałkowska-Madera, str. 136.

Wójcik E., 2010, Litofacje i struktury sedymentacyjne łupków z Zembrzyc oraz piaskowców magurskich strefy Siar na południe od Żywca (polskie Karpaty Zewnętrzne). Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Teraźniejszość kluczem do przeszłości, Smołdzilno, str. 106.

Spis dokumentacji:

Wójcik E., 2006, Sprawozdanie z likwidacji deformacji nieciągłej – zapadliska powstałej na działce nr 101 obręb 272, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek mieszkalny na działce nr 903/109 przy ul. 15 grudnia w Mikołowie-Mokre, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/19 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/13 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/11 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla przebudowy drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca. Etap II, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budowę zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda w Bytomiu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budowę magazynu logistycznego w Tychach, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geologiczno-inżynierska z badań podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod budowę i rozbudowę budynku sądu rejonowego przy ul. Grunwaldzkiej 28 w Jaworznie, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Oczko J., Wójcik E., 2006, Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla budynku jednorodzinnego na parceli 15/12 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.« powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl