Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Prace naukowo-badawcze (wybór) 1973-1999

1. Zdjęcie geologiczne okolic Górzyńca. Praca magisterska. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1973.

2. Wysypiska komunalne i przemysłowe na terenie województwa zielonogórskiego - raport (inwentaryzacja, lokalizacja, uwarunkowania geograficzne i geologiczne, zagrożenia, perspektywy). Wydział Gospodarki Przestrzennej, Geologii i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, 1974. Arch. Urząd Woj., Zielona Góra.

3. Studium nad lokalizacją wysypiska dla miasta Głogowa. Instytut Kształtowania Środowiska, Oddział we Wrocławiu, Zakład Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 1975. Arch. Inst. Kszt. Środ., Wrocław oraz Przedsięb. Gosp. Komun., Głogów (razem z A. Matysiakiem, W. Cupek i J. Grzelczak).

4. Projekt stref ochrony sanitarnej dla ujęcia wody z rzeki Kłodawki dla Gorzowa Wielkopolskiego. Instytut Kształtowania Środowiska, Oddział we Wrocławiu, Zakład Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 1975. Arch. Inst. Kszt. Środ., Wrocław oraz Przedsięb. Wodociąg., Gorzów Wielkopolski (praca zbiorowa).

5. Charakterystyka petrograficzna gnejsów Izerskiego Stogu (Sudety Zachodnie). Rozprawa doktorska. Wydział Geologii Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa, 1980.

6. Badania stopnia przeobrażenia i zaangażowania tektonicznego formacji paleozoicznych NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania złóż surowców mineralnych. Problem Resortowy: Badania geologiczne i poszukiwania złóż rud w NE obrzeżeniu GZW. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Górnośląski, 1985. Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Instyt. Geol., Sosnowiec (razem z B. Wojnar).

7. Projet des travaux de recherches pour une estimation préliminaire de la minéralisation en Cu dans la série d’Ameskor (Feuille de Tirek). Entreprise Nationale de Recherche Miniere (E.RE.M.), Alger (El-Harrach), Algérie, 1986. Arch. E.RE.M., Algier (razem z S. Barabasiem).

8. Rapport sur les travaux réalisés dans la région d’Akofou au cours de la campagne 1986/87. Entreprise Nationale de Recherche Miniere (E.RE.M.). Alger (El-Harrach), Algérie, 1987. Arch. E.RE.M., Algier (razem z L. Dańcem, J. Derkaczem i N. Belkhodją).

9. Projet des travaux de recherches complémentaires dans la Région d’Ameskor. Entreprise Nationale de Recherche Miniere (E.RE.M.), Alger (El-Harrach), Algérie, 1987. Arch. E.RE.M., Algier (razem z L. Dańcem)
10. Rapport sur les travaux réalisés dans la région d’In-Ettebel au cours de la campagne 1986. Entreprise Nationale de Recherche Miniere (E.RE.M.). Alger (El-Harrach), Algérie, 1987. Arch. E.RE.M., Algier.

11. Analiza strukturalna rdzenia z otworu wiertniczego RK-6. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1989), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania złóż surowców mineralnych. Problem: Stopień przeobrażenia i zaangażowania tektonicznego formacji paleozoicznych NE obrzeżenia GZW (na podstawie badań w otworach wiertniczych). Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec (razem z B. Wojnar).

12. Charakterystyka elementów strukturalnych w otworze wiertniczym Zawiercie RK-6. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1989) 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania złóż surowców mineralnych. Problem: Stopień przeobrażenia i zaangażowania tektonicznego formacji paleozoicznych NE obrzeżenia GZW (na podstawie badań w otworach wiertniczych). Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec (razem z B. Wojnar).

13. Opracowanie dokumentacji okruszcowania, petrografii, sedymentologii, tektoniki i przeobrażeń metasomatycznych utworów paleozoiku NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1990), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania surowców mineralnych. Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec (razem z Z. Bułą, A. Madej, J. Markiewicz, J. Ślósarz i M. Truszel).

14. Ważniejsze cechy tektoniki górotworu paleozoicznego NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1990), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania surowców mineralnych. Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec (razem z M. Awdankiewiczem, Z. Krysiak, M.P. Mierzejewskim, K. Miszewskim, A. Stryjewskim i J. Świdrowską).

15. Tektonika górotworu staropaleozoicznego NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Zawiercia. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1990), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania złóż surowców mineralnych. Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec.

16. Wyniki analizy tektonicznej górotworu paleozoicznego NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Centralny Program Badawczo Rozwojowy (CPBR, 1990), nr 1.8: Budowa geologiczna Polski i poszukiwania złóż surowców mineralnych. Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec.

17. Wskaźniki ścinania i sekwencja deformacji w strefie granicznej metamorfików Gór Kaczawskich i Gór Izerskich w rejonie Pilchowic-Strzyżowca. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego (GRANT-u) Ministerstwa Edukacji Narodowej nr P/02/033, 1991 r. Miejsce realizacji: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (projekt realizowany razem z P. Aleksandrowskim).

18. Projekt badań geologicznych strefy kontaktu masywów Górnośląskiego i Małopolskiego, NE obrzeżenie GZW. Pkt pl. 2.16.0002.00.0, 1995. Praca zbiorowa; Arch. Oddz. Górnośl. Państw. Inst. Geol., Sosnowiec.

19. Ewolucja strukturalna utworów paleozoicznych NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (na podstawie materiałów wiertniczych). Raport końcowy z realizacji Projektu Badawczego KBN Nr 6 P04D 011 08 (Kierownik Projektu: J. Żaba; Projekt przyznany 31.01.1995, zakończony 5.02.1997). Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.


 

 

« Powrót do poprzedniej strony