O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Geoinformatyka >> Publikacje 2003-2008

Małolepszy Z., Wróbel K., Chybiorz R., Nita J. 2008: System interaktywnej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych. [w:] I Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Abstrakty: 72.
Perski Z. 2008: Współczesna aktywność tektoniczna Tatr i Podhala w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR. Przegląd Geologiczny, vol. 56 nr. 12, 1082-1086.
Krawczyk A., Perski Z., Marinković P., Hanssen R. 2008: Evaluation of TerraSAR-X InSAR for the measurements of mining subsidence. 3-rd TerraSAR-X Science Team Meeting, 25-26 November 2008, Oberpfaffenhofen, Germany. Streszczenie
Perski Z., Krawczyk A., Marinković P. 2008: Satelitarna interferometria radarowa (InSAR) wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem danych TerraSAR-X.
W: XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb", Międzyzdroje 15-17 października 2008. Streszczenie
Perski Z., Mróz M. 2008: Współczesna aktywność geodynamiczna wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR, PSInSAR. W: XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb", Międzyzdroje 15-17 października 2008. Streszczenie
Perski Z. 2008: Współczesna aktywność tektoniczna Tatr i Podhala w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i PSInSAR . W: Tatrzańskie Mapy Geologiczne, Zakopane 27-29.05.2008. Streszczenie
Wojciechowski T. 2008: Wysokościowy numeryczny model terenu (NMT) w badaniu osuwisk. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 54: 96-102. /prezentacja/ /poster/
Wojciechowski T., Perski Z. 2008: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określania aktywności osuwisk obrzeżenia kotliny sądeckiej. W: XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb", Międzyzdroje 15-17 października 2008.
Wojciechowski T., Perski Z., Wójcik A. 2008: Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej do badań osuwisk w polskiej części Karpat. Przegląd Geologiczny, vol. 56 nr. 12, 1088-1091.

Nita J., Małolepszy Z., Chybiorz R. 2007: Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 6, s. 511-519.
Perski Z., Hanssen R., Marinković P. 2007: Deformation of the margin of Sudety Mountains (Southern Poland) studied by Persistent Scatterers Interferometry. Proceedings of FRINGE07 workshop, Frascati Italy, 26 – 30 Nov 2007. Streszczenie, Prezentacja
Perski, Z., Leijen, F.v., Hanssen, R. 2007: Applicability of PSInSAR for building hazard identification. Study of the 29 January 2006 Katowice exhibition hall collapse and the 24 February 2006 Moscow Basmanny market collapse, ESA ENVISAT Symposium, Montreux, Switzerland, 23-27 April 2007
Krawczyk, A., Perski, Z.,  Hanssen, R. 2007. Application of ASAR interferometry for motorway deformation monitoring, ESA ENVISAT Symposium, Montreux, Switzerland, 23-27 April 2007.
Ruiz, A.M., Sousa, J.J., Hanssen, R.F., Perski, Z., Bastos, L., Gil, A.J. 2007: Deformation in the Granada Basin (Southern Betic Cordillera) studied by PS-InSAR: preliminary results, ESA ENVISAT Symposium, Montreux, Switzerland, 23-27 April 2007.
Perski Z., Mróz M. 2007: Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce. Projekt GEO-IN-SAR. W: Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji, tom 17: 613-624.
Wojciechowski T. 2007: Zastosowanie Klasyfikacji Zboczy Fliszowych (KZF) z punktu widzenia podatności osuwiskowej z wykorzystaniem danych kartograficznych. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 44: 201-214.
Wojciechowski T. 2007: Osiadanie powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji węgla kamiennego na przykładzie rejonu miasta Knurowa. Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 7: 589-594. 

Chybiorz R., Małolepszy Z., Nita J. 2006: Trójwymiarowy model powierzchni terenu Polski Północno-Wschodniej. [w:] XIII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski”. Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża, Maróz 4–8 września 2006. Państw. Inst. Geol. Warszawa: 49 /poster/.
Perski Z., Ketelaar G., Mroz M. 2006: Interpretacja danych ENVISAT/ASAR o przemiennej polaryzacji na obszarach zurbanizowanych w kontekście charakterystyki stabilnych rozpraszaczy (PERSISTENT SCATTERERS), Archiwum
Fotogrametrii i Teledetekcji, tom 16, 467-482.
Leijen F.J.v., Perski Z.,Hanssen R.F., 2006: Error propagation and data quality assessment for ASAR persistent scatterer interferometry, European Conference on Synthetic Aperture Radar, Dresden, Germany, 16-18 May 2006.
Gehlot S., Perski Z., Hanssen R. 2006: Web-based framework for PS-InSAR data interpretation assisted by geo-spatial information fusion. Proceedings of ISPRS Mid term Symposium: From pixels to Processes., Enschede, the Netherlands, 8-11 May 2006, CD-ROM.
Wojciechowski T. 2006: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej InSAR w pomiarach deformacji powierzchni terenu na obszarach górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 116 seria 47: 191-198.
Wojciechowski T. 2006: The Dynamics of Mining Subsidence in Knurow Area in Poland derived from SAR Interferometry and Topographic Data. Fringe 2005 Workshop, 28 November – 2 December 2005, Frascati, Italy. /poster/

Kurowska E. 2005: Use of old data for innovative mapping in geothermal exploration. In: Ostaficzuk S. (Ed.), The Current Role of Geological Mapping in Geosciences, NATO Sciences Series, vol. 56: 187-202, Springer.
Ostaficzuk S. (red.) 2005: The Current Role of Geological Mapping in Geosciences. Springer, NATO Science Series; IV/56: 1- 280.
Piotrowska K., Ostaficzuk S., Małolepszy Z., Rossa M. 2005: The numerical spatial model (3D) of geological structure of Poland - from 6000 m to 500 m b.s.l. Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 10/2: 961-966.
Malolepszy Z. 2005: Three-Dimensional Geological Maps. In: Ostaficzuk S. (Ed.), The Current Role of Geological Mapping in Geosciences, NATO Sciences Series, vol. 56, pp. 215-224, Springer.
Malolepszy Z. 2005: Three-Dimensional Geological Model of Poland and its Application to Geothermal Resource Assessment. Geological Survey of Canada, Open File 5048, pp. 47‑50.
Keller G., Matile G., Thorleifson H., Malolepszy Z., 2005: 3D Geological Model of the Red River Valley Central North America. Geological Survey of Canada, Open File 5048, pp. 35-38.
Thorleifson, H., Berg, J., Tipping, R.G., Malolepszy Z., Harris K.L., Lusardi B.A., Setterholm D.R., Anderson, F.J. 2005: 3D geological modeling in support of ground water inventory in the Fargo-Moorhead region, Minnesota and North Dakota. Geological Survey of Canada, Open File 5048: 97-100.
Nita J., Myga-Piątek U. 2005: Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej. Przegląd Geograficzny, nr 77, 3: 325-341.
Perski Z., Hanssen R. 2005: The Interpretation of Bam Fault Kinematics Using Envisat SAR Interferometric Data, Proceeding of FRINGE05 workshop, Frascati Italy, 28 Nov – 02 Dec 2005, ESA SP-610 CD-ROM [POSTER]
Caputa Z., Perski Z. 2005: GIS approach for the automatic topoclimate elements evaluation – case study of Jastrzębie Zdrój area in Poland. In: K. Davorin (Editor), Geographic Information Systems in Research and Practice, Zagreb, pp. 258-263.
Perski Z. 2005: Application of SAR imagery and SAR interferometry in digital geologcal cartography. W: S. Ostaficzuk (ed.), The Current Role of Geological Mapping in Geosciences. Springer, Nato Science Series, IV/56: 225-244, ISBN 978-1-4020-349-4.
Nita J., Małolepszy Z. 2004: Metody usprawnienia wizualizacji i interpretacji powierzchniowej budowy geologicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych Gesynoptyka i Geotermia, nr 3 (227): 39–44.
Nita J., Perski Z., Chybiorz R. 2004: Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy. Przegląd Geologiczny, 52, 569-573.

Małolepszy Z. 2003: Modelowanie numeryczne zasobów energii geoteermalnej w wyrobiskach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego z zastosowaniem symulatora TOUGH2. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 3, Kraków.
Małolepszy Z. 2003: Pole geotermiczne zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie w aspekcie potencjalnego pozyskiwania energii geotermalnej. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 4, Kraków.
Małolepszy Z. 2003: Wielowymiarowa kartografia geologiczna. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 6: 39-42.
Nita J., 2003: Wizualizacja Elementów Krajobrazowych Z Wykorzystaniem Modeli Cyfrowych. W: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, PTG, Sosnowiec.
Nita J., Perski Z., Chybiorz R. 2003: Geo-Environmental LIS Systems for Administration Management on Community-Level in Poland. Experience from Case Studies. [W:] Gajos W., Myga-Piątek U. (red.), Geographical Information Systems - Interdisciplinary Aspects. University of Silesia, GIS Forum, SILGIS Association, Sosnowiec-Zagrzeb 2003: 371-379.
Waga J.M., Nita J. 2003: Interdyscyplinarna Baza Danych GIS Terra – Info - 0597 Zastosowanie w nauce edukacji i praktyce, (podręcznik użytkownika bazy danych), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec s. 1-135. 
Ostaficzuk S. 2003: Znaczenie wysokościowego numererycznego modelu terenu w kartografii geologicznej. Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, nr 6, Kraków, s. 53-58.
Kampes B., Hanssen R., Perski Z., 2003: Radar Interferometry with Public Domain Tools. Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS and ENVISAT missions, 1-5 December, Frascati, Italy.
Mróz M., Perski Z., 2003: Interferometric processing of Envisat-1/ASAR/Image Mode and alternating polarization node for application in land cover and crop mapping. Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS and ENVISAT missions, 1-5 December, Frascati, Italy.
Fisher P., Perski Z. 2003: Radar backscatter and coherence information supporting high quality urban mapping. Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS and ENVISAT missions, 1-5 December, Frascati, Italy.
Perski Z., Jania J., Stober M., 2003: SAR-interferometric flow velocities of two tidewater glaciers in NW Spitsbergen: methods and reults. Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS and ENVISAT missions, 1-5 December, Frascati, Italy.
Perski Z., Jura D. 2003: Identification and measurement of mining subsidence with SAR interferometry: potentials and limitations. Proceedings of 11th International Symposium on Deformation Measurements, 25- May, Santorini Greece 2003, p.165-171.
Perski Z. 2003: InSAR and POLinSAR for land subsidence monitoring – a user perspective. Proceedings of the Workshop POLinSAR: Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry, 14-16 Jan. Frascati2003, Italy ESA Pub. SP-529 CD-ROM.
Baran I., Stewart M.P., Kampes B.M., Perski Z., Lilly P., 2003: A modification to the Goldstein Radar Interferogram Filter. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing vol. 41, no.9, p.2115-2118.


Zobacz także:
Mapy analogowe
Mapy cyfrowe
Geoinformatyka
   Historia
   Publikacje
     > 2003
     1993-2002
   Programy

« Powrót do poprzedniej strony