O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Geoinformatyka >> Historia

Geoinformatyka zajmuje się sposobami gromadzenia, przechowywania, analizowania i przedstawiania danych związanych z ziemską czasoprzestrzenią, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informacyjnej. Chodzi o informacje o samej Ziemi i o obiektach, zjawiskach oraz procesach zachodzących na i pod powierzchnią Ziemi.

Źródło definicji: Komisja Geoinformatyki PAU


Katedra Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu od 1993 roku prowadzi prace naukowo-badawcze nad rozwojem kartografii geologicznej i geośrodowiskowej z wykorzystaniem systemów informacji geoprzestrzennej typu GIS (ang. Geographic Information System). Celem badań było i jest wypracowanie i ciągłe udoskonalanie modelu wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, a szczególnie przedstawiania (wizualizacji) danych przestrzennych (dwu-, trój- i czterowymiarowych) na ekranie komputera i wielkoformatowych wydrukach map.

Inicjatorem i merytorycznym opiekunem prac w zakresie nowoczesnych metod w kartografii geologicznej jest Prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk, absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, związany z Uniwersytetem Śląskim stałą posadą od 1 kwietnia 1993 roku do 30 września 2008 roku. Profesor rozpoczął prace w zakresie nowoczesnej kartografii geologicznej i geosynoptycznej na początku lat 90-tych XX wieku (Ostaficzuk 1993). Jego dalsza praca naukowo-badawcza obejmowała szerokie spektrum zagadnień, a w tym min. metody inowacyjnej kartografii geologicznej. Dowodem na to są liczne publikacje, a najważniejsze z nich zostały zawarte w zwartych wydawnictwach dotyczących tematu Neogeodynamica Baltica IGCP Proj. 346 (Tech. Poszukiw. Geol., 3/1995, 1/1999) oraz przedstawione na mapach z komentarzem (Garetsky i in., 2001). W ostatnich latach Profesor rozwijał metody badawcze dotyczące znaczenia wysokościowego modelu terenu w kartografii geologicznej (Ostaficzuk, 2003). Krokiem milowym w wieloletnich działaniach Prof. Ostaficzuka w zakresie nowoczesnych metod stosowanych w kartografii geologicznej były warsztaty naukowe „Innovative Applications of GIS into Geological Cartography” pod auspicjami NATO Science Programme zorganizowane w dniach 24-26 listopada 2003 w Kazimierzu Dolnym we współpracy z Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Białorusi. W spotkaniu aktywnie uczestniczyło 29 specjalistów z zakresu kartografii geologicznej z czterech kontynentów. Dodatkowo w na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych i Państwowego Instytutu Geologicznego.

Podstawowym tematem warsztatów były nowoczesne metody stosowane w kartografii geologicznej do usprawnienia produkcji map geologicznych i związanych z nimi baz danych oraz metody przekazu informacji geologicznych dla szerokiego grona odbiorców. Uczestnicy w swych wystąpieniach i dyskusji zgodnie reprezentowali wspólne stanowisko w zakresie pięciu zagadnień dotyczących:

  • kartografii geologicznej dla szerokiego grona odbiorców,
  • wypracowania standardów w nowoczesnej kartografii geologicznej,
  • wymiany informacji w zakresie najnowszych osiągnięć w kartografii geologicznej,
  • sposobów informowania opinii publicznej o zjawiskach geologicznych mających decydujący wpływ na gospodarkę wodną, gospodarkę złożami, ochronę środowiska i naturalne zagrożenia takie jak trzęsienia ziemi czy osuwiska.

Jesienią 2005 roku nakładem wydawnictwa Springer w ramach serii NATO Sciences Publications ukazała się książka „The Current Role of Geological Mapping in Geosciences” pod redakcją Prof. Stanisława Ostaficzuka (Ostaficzuk, 2005) podsumowująca wyniki spotkania i prezentująca szeroki zakres prac badawczych w zakresie nowoczesnych metod w kartografii geologicznej.

Równocześnie z pracami naukowo-badawczymi w zakresie innowacyjnej kartografii geologicznej prowadzone są liczne prace licencjackie i magisterskie wykonywane na specjalistycznym sprzęcie i oprogramowaniu Katedry, a pracownicy przygotowują nowoczesne, wykorzystujące współczesne metody wizualizacji geologicznej, rozprawy doktorskie, habilitacyjne i materiały dydaktyczne.

Wykaz prac doktorskich, w których do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano nowoczesne metody kartografii geologicznej i/lub odpowiednie technologie informacyjne.

1997

Mohamed Bashir Baegi (Libia)

Geologiczna interpretacja obrazu satelitarnego LANDSAT wschodniego Tibisti, Południowa Libia. 

1999

Zbigniew Małolepszy

Geosynoptyczny model pola geotermicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Streszczenie

2000

Zbigniew Perski

Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określenia dynamiki i zasięgu górniczych deformacji terenu na przykładzie wybranych obszarów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

2004

Magdalena Tkacz
(Uniwersytet Śląski,
Instytut Informatyki)

Modelowanie warunków geośrodowiskowych przy użyciu metod sztucznej inteligencji na przykładzie hybrydowego systemu płytkiej geotermiki. 

2005

Ewa Kurowska

Pole cieplne północno-zachodniej Polski na tle modelu strukturalno-geologicznego. Streszczenie 

2007

Ryszard Chybiorz Późnoplejstoceńska i wczesnoholoceńska ewolucja sieci dolinnej międzyrzecza Płytnicy - Gwdy (Pojezierze Pomorskie)

2010

Tomasz Wojciechowski Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej na przykładzie rejonu Nowego Sącza


Zobacz także:
Mapy analogowe
Mapy cyfrowe
Geoinformatyka
   Historia
   Publikacje
     > 2003
     1993-2002
   Programy

« Powrót do poprzedniej strony