O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

O Katedrze >> Doktoraty

Stopień naukowy doktora poza Wydziałem Nauk o Ziemi uzyskali:

 
Promotor pracy doktorskiej
mgr Jerzy Żaba
1980 Uniwersytet Warszawski "Charakterystyka petrograficzna gnejsów Izerskiego Stogu (Sudety Zachodnie)"
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
mgr  Józef Lewandowski
1981 Uniwersytet Warszawski
prof dr hab. Leszek Lindner
mgr  Janusz Trzepierczyński
1982 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof dr hab. Wojciech Grocholski
mgr  Zygmunt Heliasz
1983 Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
prof. dr hab. Elżbieta Moryc
mgr inż.  Dominik Jura
1984 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
mgr Tomasz Zieliński
1987 Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Teisseyre
 
Stopień naukowy doktora
na Wydziale Nauk o Ziemi uzyskali:

 
Promotor pracy doktorskiej
mgr  Aleksandra Gawęda
06.01.1992 "Mineralogia pegmatytów Tatr Zachodnich"
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
mgr  Ryszard Kuzak
03.02.1993 "Tektonika Fałdów Gliwickich"
prof. dr hab. Stanisław Bukowy
mgr  Norbert Cieśliński
28.09.1993 "Granitoidy Górnej Doliny Kościeliskiej - część wschodnia"
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
mgr  Małgorzata Nita
16.01.1996 "Palinostratygrafia i flory makroskopowe z dwu stanowisk plejstoceńskich na Wyżynie Wieluńskiej"
prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa
mgr  Mohamed Bashir Baegi*
28.10.1997 "Geologiczna interpretacja obrazu satelitarnego LANDSAT wschodniego Tibisti,  Południowa Libia"
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
mgr  Jerzy Nita
24.11.1998 "Geomorfologiczno-geologiczna analiza ostańców skalnych Wyżyny Częstochowskiej"
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek
mgr  Beata Gruszka
22.12.1998 "Rekonstrukcja środowisk sedymentacji sekwencji utworów limnoglacjalnych rowu Kleszczowa"
prof. dr hab. Tadeusz Merta 
mgr  Aleksandra Vierek
02.02.1999 "Przejawy dolomityzacji wapieni górnej jury z okolic Krakowa"
prof. dr hab. Aleksandra Kostecka
mgr  Zbigniew Małolepszy
22.12.1999 "Geosynoptyczny model pola geotermicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego"
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
mgr  Zbigniew Perski
22.02.2000 "Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określenia dynamiki i zasięgu górniczych deformacji terenu na przykładzie wybranych obszarów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego"
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
mgr  Justyna Ciesielczuk
24.10.2000 "Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa (masyw Strzegom-Sobótka) i Strzelina"
prof. dr hab. Janusz Janeczek 
mgr Magdalena Tkacz
22.06.2004 "Modelowanie warunków geośrodowiskowych przy użyciu metod sztucznej inteligencji na przykładzie hybrydowego systemu płytkiej geotermiki"
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
mgr  Ewa Kurowska
18.01.2005 "Pole cieplne północno-zachodniej Polski na tle modelu strukturalno-geologicznego"
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
mgr Grzegorz Guzik*
18.01.2005 "Charakter współczesnych procesów rzecznych gór niskich i ich przedgórza na przykładzie górnej Wisłoki i Jasiołki"
prof. UŚ dr hab. Tomasz Zieliński
mgr  Tomasz Salamon
28.06.2005 "Glacimarginalne środowiska depozycyjne obszaru przedgórskiego i dynamika lobu górnej Odry"
prof. UŚ dr hab. Tomasz Zieliński
mgr Małgorzata Pisarska-Jamroży* 
09.05.2006 "Mechanizmy depozycji w strefie glacimarginalnej. Studium sedymentologiczne wybranych stanowisk Pomorza Zachodniego i wschodniej Jutlandii (zlodowacenie Wisły)"
prof. UŚ dr hab. Tomasz Zieliński
mgr  Ryszard Chybiorz
27.06.2007 "Późnoplejstoceńska i wczesnoholoceńska ewolucja sieci dolinnej międzyrzecza Płytnicy - Gwdy (Pojezierze Pomorskie)"
prof. dr hab. Kazimierz Klimek
mgr Tomasz Wojciechowski
23.02.2010 "Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej na przykładzie rejonu Nowego Sącza"
prof. UŚ dr hab. Antoni Wójcik
mgr Anna Danielewska - Trzepla*
14.06.2011 „Zastosowanie numerycznego modelu rzeźby (NMRT) w powierzchniowej kartografii geologicznej i geomorfologicznej na przykładach z Niżu Polskiego”
prof. PIG-PIB. dr hab. Andrzej Ber
mgr Krzysztof Gaidzik
29.05.2012 „Tektonika południowej strefy kontaktowej masywu granitoidowego Karkonoszy w rejonie Karpacza”
dr hab. Jerzy Żaba
mgr Ewa Wójcik
07.10.2013 „Sedymentacja silikoklastyczna palogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca”
prof. dr hab. Antoni Wójcik
mgr Jacek Szczygieł
12.012016 „Uwarunkowania geologiczne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej”
prof. dr hab. Antoni Wójcik
 
* - pracownik innej instytucji.


Zobacz także:
Struktura
Historia
Profesury
Habilitacje
Doktoraty
Absolwenci
« Powrót do poprzedniej strony