O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Profesor Stanisław BUKOWY

Stanisław Bukowy urodził się 27 kwietnia 1920 roku w Jarosławiu nad Sanem. Uczęszczał tu do Liceum Matematyczno-Przyrodniczego im. Witkowskiego, gdzie złożył egzaminy maturalne w 1939 roku.

W wyniku wydarzeń wojennych przebywał w obozie Hersbruck (Abteilung Flossenburg) w Niemczech i we Francji, gdzie został oswobodzony przez II Armię Patona (fot.1).

Po II wojnie światowej dwa lata Profesor studiował w Niemczech, na Uniwersytecie Erlangen na Wydziale Fizyczno-Chemicznym. Jesienią 1947 roku rozpoczął studia geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończył w 1951 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie geologii i paleontologii.

W tym samym roku, jeszcze jako student, rozpoczął pracę w Zakładzie Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanym przez prof. Mariana Książkiewicza. W 1952 roku wraz z Zakładem Geologii przenosi się z UJ na Akademię Górniczo-Hutniczą. Pracuje w Katedrze Hydrogeologii kierowanej przez prof. Romana Krajewskiego. Po roku powraca na Uniwersytet Jagielloński, gdzie pracuje jako geolog u prof. M. Klimaszewskiego (fot. 2).

1 czerwca 1955 roku Profesor rozpoczyna pracę w Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego Centralnego Urzędu Geologii w Czeladzi. Pracując w Państwowej Służbie Geologicznej kontynuował dydaktykę jako wykładowca geologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie zatrudniony był w latach 1953-1972. 18 stycznia 1962 roku doktoryzował się na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Sedymentacja warstw egzotykowych w Karpatach w okolicy Rzeszowa", promowanej przez prof. M. Książkiewicza.

W 1963 roku Profesora powołano na stanowisko samodzielnego pracownika naukowego w Oddziale Górnośląskiego Instytutu Geologicznego i gdzie uzyskał tytuł docenta. Od 1967 roku był kierownikiem Pracowni Geologii Strukturalnej IG, a w 1969 otrzymał uprawnienia geologiczne.

1 października 1974 roku Profesor rozpoczął prace w nowo utworzonym Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na stanowisku kierownika Zakładu Geologii Ogólnej. W tym czasie w Zakładzie rozpoczęli pracę: Dominik Jura - geolog z Akademii Górniczo-Hutniczej (pracował w Zakładzie doc. Kazimierza Bogacza), Jerzy Żaba - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (pracował w Instytucie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze), a w 1976 roku dołączył Janusz Trzepierczyński - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który przeniósł się z Oddziału Dolnosląskiego IG. Okresowo u Profesora pracowali: doc. dr hab. Jerzy Liszkowski, mgr Krzysztof Pilarski, dr Norbert Cieśliński, dr Aleksandra Gawęda, mgr Piotr Wach i mgr Jerzy Bogacz.

Szeroki wachlarz badań Profesora znalazł wyraz w rozprawie "Struktury waryscyjskie regionu śląsko-krakowskiego", na podstawie której uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 1985 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych.

W latach 1984-1985 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Tektonicznej PTG, przez wiele lat był też Przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego PTG. Piastował wiele stanowisk z wyboru, min. Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚl. w latach 1987-1990 (fot.3).

Uchwałą z 19 maja 1988 roku Rada Państwa nadała dr hab. Stanisławowi Bukowemu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. W 1990 roku Profesor przeszedł na emeryturę, ale nie rozstał się z uczelnią.

Profesor Stanisław Bukowy jest autorem 56 prac publikowanych, 40 opracowań archiwalnych, recenzentem pracy habilitacyjnej i 14 doktorskich oraz promotorem doktoratu Ryszarda Kuzaka. Współorganizaował trzy Zjazdy PTG w 1964, 1982 i 1994 roku.

Dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesora Bukowego Jego współpracownicy (J. Trzepierczyński, D. Jura i R. Kuzak) przygotowali konferencje naukową "Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części GZW oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec", zorganizowaną w dniach 8-9 listopada 1996 roku (patrz Technika Poszukiwań Geologicznych nr 1-2 z 1997 roku).

Profesor Stanisław Bukowy zmarł 25 sierpnia 2002 roku. 


Fot. 1 Karykatura wykonana 31.VIII.1943 roku w obozie Hersbruck (z archiwum rodziny)
Fot. 2 Rok 1954 (z archiwum rodziny)
Fot. 3 Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚl. w latach 1987-1990

 Źródło tekstu: TRZEPIERCZYŃSKI J. 1997 - Jubileusz pracy naukowej Profesora Stanisława Bukowego. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, nr 1-2: 5- 11.
Opracował: R. Chybiorz / 20.04.2008

czytaj także: http://www.bg.up.krakow.pl/biografik/?p=2199 


 

 

« Powrót do poprzedniej strony