O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Konferencje >> Plejstocen Środkowego Pomorza

IX Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. "PLEJSTOCEN ŚRODKOWEGO POMORZA I STREFA MARGINALNA LOBU PARSĘTY" odbyła się 3-7 września 2002 r. w Bornym Sulinowie.

Konferencję zorganizował Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 naukowców i praktyków z instytucji naukowych, wyższych uczelni, Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorstw i firm geologicznych oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych i samorządowych.

W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki badań i prac geologicznych związanych z realizacją Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 na obszarze Pojezierza Drawskiego, Pojezierza Szczecineckiego i Doliny Gwdy.

Referaty wprowadzające wygłosili:

Elżbieta Dobracka, Andrzej Piotrowski
Budowa geologiczna i rzeźba powierzchni podczwartorzędowej

Ryszard Dobracki, Józef Lewandowski
Plejstocen Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego

Elżbieta Dobracka, Józef Lewandowski
Strefa marginalna fazy pomorskiej lobu Parsęty (Pomorze Środkowe)

Kazimierz Klimek

Transformacja odwodnienia strefy jeziora Pile

Stanowiska terenowe zaprezentowali:

Stanowisko nr 1 – OSTROWĄS-ŻWIROWNIE
Elżbieta Dobracka, Małgorzata Pisarska
Osady fluwioglacjalne, glacjalne i glacimarginalne fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły

Stanowisko nr 2 – KOŁACZ-ŻWIROWNIA
Elżbieta Dobracka, Ryszard Dobracki
Zaburzenia glacitektoniczne osadów fazy pomorskiej

Stanowisko nr 3 – STARY CHWALIM
Witold Popielski, Bronisław Kwapisz, Sławomir Mądry
Osady fluwioglacjalne oraz glacjalne zlodowacenia Wisły

Stanowisko nr 4 – JEZIORO KOMORZE
Jerzy Giżejewski
Osobliwości morfologii dna zbiornika

Stanowisko nr 5 – LISZKOWO
Kazimierz Klimek, Józef Lewandowski
Rynna Piławy

Stanowisko nr 6 – LIPOWA GÓRA
Beata Gruszka, Zygmunt Heliasz, Józef Lewandowski
Środowisko sedymentacji w strefie supraglacjalnej

Stanowisko nr 7 – JELENINO
Józef Lewandowski
Kotlina wytopiskowa Jelenina i jej obrzeżenie

Stanowisko nr 8 – LĘDYCZEK-ŻWIROWNIA
Ryszard Chybiorz
Osady wodnolodowcowe Doliny Gwdy


Na Konferencji przedyskutowano także najnowsze wyniki badań stratygraficznych i paleogeograficznych czwartorzędu Polski.

Referaty i komunikaty wygłosili:

Alicja Bałuk
Profil z Niksowizny (Równina Kurpiowska) na tle sytuacji geologicznej okolic Nowogrodu n/Narwią

Andrzej Ber
Główne problemy stratygrafii i paleogeografii ostatniego zlodowacenia w NE Polsce

Mirosław Błaszkiewicz
Późnoglacjalna ewolucja mis jeziornych we wschodniej części Pomorza

Janina Borysiak, Miłosława Olejnik
Ekologiczno-fitocenotyczne typy torfowisk sandru dziurawego wschodniej części Pojezierza Drawskiego

Małgorzata Bruj, Krzysztof  M. Krupiński
Osady biogeniczne interglacjału eemskiego w Porzewnicy (Obniżenie Węgrowskie)

Ryszard Chybiorz, Jarmila Krzymińska, Małgorzata Nita
Badania paleoklimatyczne i paleoekologiczne osadów formy wytopiskowej w Lędyczku (Pojezierze Szczecineckie-Dolina Gwdy)

Ryszard Dobracki, Leszek J. Kaszubowski
Budowa geologiczna osadów czwartorzędowych na obszarze mierzei jezior Bukowo i Wicko w świetle wyników wierceń i badań sejsmicznych

Justyna Gibas
Wstępne wyniki badań geofizycznych struktur polodowcowych na Pomorzu Zachodnim

Maria Górska
Petrografia osadów akumulacji lodowcowej Pojezierza Drawskiego

Leszek Jurys
Rola sedymentacji jeziornej w ewolucji rzeźby dna Pradoliny Łeby w późnym glacjale i holocenie

Krystyna Kenig
Litopetrografia glin morenowych rejonu Piły

Krzysztof M. Krupiński
Biostratygrafia młodoplejstoceńskich osadów biogenicznych Wysoczyzny Płońskiej

Krzysztof M. Krupiński
Klasyczne i mniej klasyczne efekty akumulacji osadów biogenicznych

Tomasz Krzywicki
Budowa „wysp” morenowych w basenie górnej Biebrzy

Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk
Zarys historii zlodowaceń tatrzańskich; ich rozwój, wiek i zasięgi

Stanisław Lisicki
Zasięgi głównych zlodowaceń plejstoceńskich na podstawie rozprzestrzenienia glin lodowcowych dorzecza Wisły

Nickolay A. Makhnach, I.L. Kolosov
The stable isotope composition of carbonate cements from the soil, vadose and freatic zones in palaeoenvironmental and stratigraphic studies

Leszek Marks, Irina Pavlovskaya
Korelacja stratygraficzna środkowoplejstoceńskich osadów zastoiskowych środkowo-wschodniej Polski i zachodniej Białorusi

Wojciech Morawski
Zaburzenia glacitektoniczne w rejonie Nidzicy (SW Mazury)

Małgorzata Nita, Antoni Wójcik
Pozycja geologiczna osadów organicznych w Pruchnej (Kotlina Oświęcimska)

Krzysztof Petelski
Rzeźba stropu utworów trzeciorzędu i jej geneza we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego

Krzysztof Petelski, Ireneusz J. Olszak
Zasięg fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na obszarze wschodniej części Pojezierza Pomorskiego

Radosław Pikies, Wojciech Prussak, Leszek Zaleszkiewicz
Sandry wschodniego i środkowego odcinka Pradoliny Pomorskiej

Cyprian Seul, Tomasz Duda
Porównanie uziarnienia agregatowego i elementarnego utworów pyłowych Pomorza Zachodniego i Ukrainy zachodniej na przykładzie Klępicza i Zagwozdija

Robert J. Sokołowski
Główne jednostki litostratygraficzne późnego plejstocenu w kopalni Wapienno na Kujawach

Hanna Winter
Sukcesja pyłkowa interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu w profilu Rzecino (Wysoczyzna Łobeska – Pojezierze Pomorskie)

Wojciech Wysota
Model stratygraficzno-paleogeograficzny zlodowacenia wisły w Polsce

Ziemowit Zimnal
Plejstoceńskie osady pylasto-piaszczyste w profilu Rzeszów – Żabniki

a postery zaprezentowali:

Janusz Badura, Bogusław Przybylski
Zastosowanie modeli cyfrowych terenu w kartografii geologicznej

Eva Břizová
Palynological and paleoalgological study of the lakes in the Czech Republic

Stanisław Brud, Sławomir Hadała, Tomasz Kozioł
Morfologia powierzchni podczwartorzędowej północnego Podlasia (NE Polska)

Dariusz Gałązka
Charakterystyka petrograficzna glin zwałowych ostatniego zlodowacenia w dolinie dolnej Wisły

Barbara Jagodzińska, Aleksander Jagodziński, Ryszard Kalitiuk
Rzeźba i struktura podłoża czwartorzędowego w rejonie Rąbino-Łubowo na podstawie badań geoelektrycznych

Magdalena Karger
Mapa Geologiczno–Gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusze Łubowo, Nadarzyce, Wałcz

Leszek J. Kaszubowski, Ryszard Dobracki
Czwartorzęd mierzei jeziora Wicko w obrazie sejsmicznym

Krystyna Kenig
Pustynia Zachodnia w Egipcie – eoliczne procesy

Mariusz Kmieciak
Geomorfologia i stratygrafia doliny górnej Narwi oraz obszarów sąsiednich - Polska NE

Jarosław Kusiak
Datowanie osadów fluwioglacjalnych metodą TL

Małgorzata Malkiewicz
Późnoglacjalne i wczesnoholoceńskie osady jeziorne z Łęgonia, okolice Wschowy (południowo-zachodnia Polska)

Małgorzata Masłowska, Mirosława Michałowska
Skład minerałów ciężkich w osadach podłoża czwartorzędu w Polsce północno–zachodniej

Mirosława Michałowska, Andrzej Piotrowski
Stratygrafia osadów czwartorzędowych w świetle wyników badań litopetrograficznych dla ark. Mirosławiec

Wojciech Morawski, Piotr Krzywiec, Leszek Marks, Jerzy Twarogowski, Piotr Zientara, Waldemar Jóźwiak, Bartosz Papiernik,
Zbigniew Petecki, Marcin Piwocki
Zastosowanie metod geofizycznych w analizie przestrzennej osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych (na przykładzie badań z rejonu Orłowa – zachodnie Mazury)

Radosław Pikies
Geomorfologia wewnętrznej części lobu bytowskiego

Andrzej Piotrowski, Krzysztof Urbański, Fritz Brose
Stanowiska interglacjału eemskiego w okolicy ujścia Warty do Odry

Andrzej Piotrowski, Robert Kościów
Nowe znaleziska ssaków plejstoceńskich (Mammuthus rimigenius, Coelodonta antignitatis, Blumenbach) w Bielinku w woj. Zachodniopomorskim

Małgorzata Roman
Zaburzenia pokrywy kenozoicznej nad wysadami solnymi Łaniąt i Lubienia Kujawskiego

Andrzej Stoiński, Andrzej Wągrowski, Dariusz Wieczorek
Analiza rozmieszczenia rynien polodowcowych na obszarze Pojezierza Wałeckiego i jej związek z współczesną siecią rzeczną 


Streszczenia referatów, komunikatów, posterów i przewodnik wycieczek terenowych opublikowano w materiałach Konferencji:

Dobracki R, Lewandowski J., Zieliński T., (red.), 2002 – Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. W: IX Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”. Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Pomorski w Szczecinie i Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu: 1-185. 


Opracował: Ryszard Chybiorz
Fotografia: Marcin Żarski

 

« Powrót do poprzedniej strony