Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Oryginalne prace twórcze 2000-2009

52. Żaba J. 2000. Tectono-magmatic activity of the Upper Silesia Terrane and Małopolska Terrane edge zone (southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne (Mineralogical Socjety of Poland – Specjal Papers) 17 (2000), 81--83.
 
53. Żaba J. 2001. Structural evolution of the Precambrian – Palaeozoic along the contact zone between Upper Silesian and Małopolska blocks: In: Podemski M. (ed.), Palaeozoic porphyry molybdenum-tungsten deposit in the Myszków area, southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers 6, 20-24.

54. Żaba J. 2002. Budowa geologiczna oraz sytuacja strukturalna podłoża Jury Krakowsko-Częstochowskiej – problem strefy granicznej terranów górnośląskiego i małopolskiego. XI Sympozjum Jurajskie: Człowiek i Środowisko Naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Dąbrowa Górnicza, ss. 20-25.

55. Pulina M., Tyc A. & Żaba J. 2002. The role of endogenic processes in evolution of karst in Central European Mesozoic Platform (example of South Polish Uplands). In: Gabrovšek F. (ed.), Evolution of karst: from prekarst to cassation.Carsologica. Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna-Ljubljana, Slovenija, ss. 425-432.

56. Strzyżewska-Konieczna S. & Żaba J. 2002. Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie). Przegląd Geologiczny 50 (12), 1221-1222.

57. Żaba J. 2002. Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie). Przegląd Geologiczny 50 (12), 1226-1227.

58. Żelaźniewicz A. & Żaba J. 2002. Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku. Przegląd Geologiczny 50 (12), 1227-1228.

59. Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Wydawnictwo Videograf II, Katowice, 504 s.

60. Jędrys J., Grabowska T., Krajewski M., Matyszkiewicz J. & Żaba J. 2004. Założenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych. W: Partyka J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1: Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ss. 19-26.

61. Buła Z. & Żaba J. 2005. Pozycja tektoniczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na tle prekambryjskiego i dolnopaleozoicznego podłoża. W: J. Jureczka, Z. Buła i J. Żaba (red.), Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim. LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k. Rybnika, 14-16.09.2005. Państwowy Instytut Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Warszawa, ss. 14-42.

62. Żaba J., Ciesielczuk J., Malik K. & Strzyżewska-Konieczna S. 2005. Budowa oraz ewolucja strukturalna utworów dewońsko-karbońskich Gór Opawskich (strefa morawsko-śląska). W: J. Jureczka, Z. Buła i J. Żaba (red.): Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim. LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k. Rybnika, 14-16.09.2005. Państwowy Instytut Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Warszawa, ss. 116-127.

63. Pulinowa M.Z. & Żaba J. 2005. Archetyp skały w rysunku – dwa spojrzenia. W: Kowalczyk-Klus A. (red.) Forum – Czas na interdyscyplinarność. Człowiek wybiera medium. Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Artystyczny, Cieszyn, ss. 11-26 .

64. Malczewski D., Sitarek A., Żaba J.& Dorda J. 2005. Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego. Przegląd Geologiczny, 53 (3), 237-244.

65. Pulina M., Żaba J. & Polonius A. 2005. Związek rozwoju form krasowych Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego z tektoniczną aktywnością podłoża Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Kras i Speleologia, 11 (XX), 39-84.

66. Żaba J. 2005. Wulkan Kilimandżaro – geoturystyczna atrakcja Afryki. Geoturystyka, 2 (1), 3-12.

67. Żaba J. 2006. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów. Wydawnictwo Videograf II, Chorzów, 504 s.

68. Ciesielczuk J. & Żaba J. 2006. The palaeotectonic environment of amphibolites from the Polish part of the Desna and Vrbno Series, Opava Mts, East Sudetes. Mineralogia Polonica – Special Papers 29, 115-118.

69. Truszel M., Karwowski Ł., Lasoń K., Markiewicz J. & Żaba J. 2006. Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec jako przesłanki występowania złóż polimetalicznych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 418, 55-103.

70. Matyszkiewicz J., Krajewski M & Żaba J. 2006. Structural control on the distribution of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków-Wieluń Upland (south Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte 3, 182-192.

71. Żaba J. & Poprawa P. 2006. Historia deformacji strefy Koszalin-Chojnice (pomorski segment szwu transeuropejskiego) na podstawie analizy strukturalnej utworów paleozoicznych i mezozoicznych w otworach Polskie Łąki PIG-1 oraz Toruń-1. W: Matyja H. & Poprawa P. (red.), Ewolucja facjalna, tektoniczna i termiczna pomorskiego segmentu szwu transeuropejskiego oraz obszarów przyległych. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 186, 225-252.

72. Żaba J. 2007. Budowa oraz ewolucja strukturalna utworów paleozoicznych i mezozoicznych. W: Matyja H. (red.), Polskie Łąki PIG 1. Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 122, 97-117.

73. Malczewski D. & Żaba J. 2007. 222Rn and 220Rn concentrations in soil gas of Karkonosze-Izera Block (Sudetes, Poland). Journal of Environmental Radioactivity 92: 144-164 (lista filadelfijska).

74. Matyszkiewicz J., Świąder J. & Żaba J. 2007. Przejawy późnojurajskiej tektoniki synsedymentacyjnej w rejonie Kamienia. Tomy Jurajskie 4, 63-70.

75. Żaba J. & Małolepszy Z. 2008. Zagrożenia osuwiskami związane z aktywnością tektoniczną w rejonie doliny Rio Colca, Peru (Landslide hazard related to tectonic activity in the Rio Colca Valley, Peru). Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management) 24 (2/2), 117-134.

76. Żaba J. & Małolepszy Z. 2008. Aktywność uskoków w dolinie Rio Colca w rejonie Pinchollo – Maca, Andy Środkowe, Południowe Peru (Fault activity in the Rio Colca Valley in the Pinchollo – Maca Area, Central Andes, Southern Peru). W: Krobicki M., Paulo A. & Gałaś A. (red.), Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów. Kwartalnik AGH, Geologia 34 (2/1), 83-106.

77. Linnemann U., Romer R.L., Pin C., Aleksandrowski P., Buła Z., Geisler T., Kachlik V., Krzemińska E., Mazur S., Motuza G., Murphy J.B., Nance R.D., Pisarevsky S.A., Schulz B., Ulrich J., Wiszniewska J., Żaba J. & Zeh A. 2008. Precambrian. In: McCann T (ed.), The Geology of Central Europe. Volume 1: Precambrian and Palaeozoic. Geological Society, London, pp. 21-101.

78. Pulinowa M.Z. & Żaba J. 2008. Krajobraz nosi w sobie tajemnicę wnętrza Ziemi. In: Kowalczyk-Klus A. & Solik R. (red.), Człowiek jest w drodze. Pejzaż Śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn, ss. 125 – 135.

79. Gaidzik K. & Żaba J. 2008. Geo-educative values of tectonic phenomena in Sowia Dolina (Owl Valley) near Karpacz, the Karkonosze Mountains. In: Solecki A.T. (ed.), Geoeducational potential of the Sudety Mts. University of Wrocław. Institute of Geological Sciences, Argi, Wrocław, pp. 41-52.

80. Buła Z. & Żaba J. 2008. Struktura prekambryjsiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum). Przegląd Geologiczny, 56 (6), 473–480.

81. Buła Z., Żaba J. & Habryn R. 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski – Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski) W: Żelaźniewicz A. & Żaba J. (red.), Regionalizacja Tektoniczna Polski, ss. 887-938. Przegląd Geologiczny, 56 (10), 912–920.

82. Żaba J. & Małolepszy Z. 2009. La Actividad de las fallas en el Valle de Río Colca en el Sector Pinchollo – Maca, Los Andes Centrales. In: Zaniel I. Novoa Goicochea (ed.), Expedición Científica Polaca, Cañon del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Lima, Peru, pp. 81-106.

83. Żelaźniewicz A., Buła Z., Fanning M., Seghedi A. & Żaba J. 2009. More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania. Geological Quarterly, 53 (1), 93–124.

84. Żaba J., Ciesielczuk J. & Gaidzik K. 2009. Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. In: Ionescu C., Bedelean H. & Hoeck V. (eds.), Geology for Society: Education and Cultural Heritage. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, Special Issue – MAEGS 16, Cluj (Romania), 72–74.

85. Żaba J., Małolepszy Z. & Gaidzik K. 2009. Landslide geohazard related to structural setting and seismotectonic activity in the Colca River valley, Central Andes, Peru. In: Ionescu C., Bedelean H. & Hoeck V. (eds.), Geology for Society: Education and Cultural Heritage. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, Special Issue-MAEGS 16, Cluj (Romania), 176–178.

86. Gaidzik K.& Żaba J. 2009. Rekonstrukcja układów naprężeń dla kruchych uskoków w rejonie Karpacza. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 126 (53), ss. 121-131.


 

« Powrót do poprzedniej strony