Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Oryginalne prace twórcze 1990-1999

23. Cieśliński N. & Żaba J. 1990. Pozycja strukturalna waryscyjskich utworów żyłowych w strefie północnego kontaktu masywu Karkonoszy w rejonie Szklarskiej Poręby (Sudety Zachodnie). Geologia Sudetica 25 (1-2), 59-81.

24. Żaba J. 1990. Budowa oraz rozwój tektoniczny strefy uskokowej typu „shear zone” Ameskor-Adrar (Hoggar Zachodni, Sahara Centralna, Algieria). W: Materiały Konferencji Naukowej: Problemy geologiczne Afryki Północno-Zachodniej, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Akademia Nauk, Geopol. Wydawnictwa AGH, Kraków, ss. 27-29.

25. Żaba J. 1990. Ewolucja strukturalna Hoggaru Zachodniego i Adrar des Iforas w orogenezie panafrykańskiej (Sahara Centralna: Algieria, Mali). W: Materiały Konferencji Naukowej: Problemy geologiczne Afryki Północno-Zachodniej, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Akademia Nauk, Geopol. Wydawnictwa AGH, Kraków. ss. 29-31.

26. Żaba J. 1991. Panafrykańskie wielkie strefy uskokowe i nasunięcia Hoggaru Zachodniego i Adrar des Iforas (Sahara Centralna: Algieria, Mali). Acta Universitatis Wratislaviensis 1375, Prace Geologiczno-Mineralogiczne 29, 209-237.

27. Żaba J. 1992. Structural evolution of West Hoggar and Adrar des Iforas in the Pan-African orogeny (Central Sahara: Algeria and Mali) - a compilation. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 31 (6), 45-46.
 
28. Żaba J. 1992. The structure and tectonic evolution of major Ameskor-Adrar fault zone, West Hoggar, Algeria. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 31 (6), 47-49.

29. Żaba J. 1993. Wulkany i gejzery Kamczatki. Streszczenia Referatów Wygłoszonych Na Posiedzeniach Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2, 80-83.

30. Janeczek J., Kozłowski K. & Żaba J. 1994. Geological setting and position of ultramafic rocks from Bystrzyca Górna inside the allochtonous Góry Sowie Block (Lugosudeticum, Poland). Journal of the Czech Geological Society 39 (1), 49-50.

31. Janeczek J., Kozłowski K. & Żaba J. 1994. Ultramafic rocks from Bystrzyca Górna, Góry Sowie Block: geological position, structure and petrology. In: Kryza R (ed.), Igneous Activity and Metamorphic Evolution of the Sudetes Area. Second International Scientific Conference presenting Results of French-Polish Cooperation in Geology between l’Universite Blaise Pascal de Clermont-Ferrand and Wrocław University 1983-1993, 12.-15.05.1994, Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ss. 51-54.

32. Aleksandrowski P. & Żaba J. 1994. Evidence for Early Carboniferous dextral strike-slip displacements at the North-Eastern Margin of the Bohemian Massif - the Intra-Sudetic Fault Zone, SW Poland. In: Pre-Alpine Crust in Austria (Präalpine Kruste), National Research Project, S 47 - GEO. Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 139, 19-21.

33. Żaba J. 1994. Przedmetamorficzne stylolity w dolnopaleozoicznych utworach węglanowych rejonu Zawiercia (NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Przegląd Geologiczny 42 (8), 638-642.

34. Żaba J. 1994. Mezoskopowe struktury kwiatowe w dolnopaleozoicznych utworach NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - rezultat transpresyjnego ścinania w strefie dyslokacyjnej Kraków-Myszków (Hamburg-Kraków). Przegląd Geologiczny 42 (8), 643-648.

35. Żaba J. 1994. Tektonika starszego paleozoiku. W: Różkowski A., Ślósarz J. & Żaba J (red.), Paleozoik północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przewodnik 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22–24.09.1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1431, 140-141.

36. Żaba J. 1994. Ewolucja strukturalna paleozoicznych skał krystalicznych w rejonie Myszkowa i Mrzygłodu na przykładzie otworu Pz-10. W: W: Różkowski A., Ślósarz J. & Żaba J (red.), Paleozoik północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przewodnik 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22–24.09.1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1431, 141-154.

37. Żaba J. & Perski Z. 1994. Styl tektoniczny oraz ewolucja strukturalna utworów syluru w rejonie Żarek na przykładzie otworu Ż-78. W: W: Różkowski A., Ślósarz J. & Żaba J (red.), Paleozoik północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przewodnik 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22 – 24.09.1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1431, 154-163.

38. Żaba J. 1994. Budowa geologiczna utworów staropaleozoicznych w rejonie Żarek na przykładzie otworu Ż-89. W: W: Różkowski A., Ślósarz J. & Żaba J (red.), Paleozoik północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przewodnik 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22–24.09.1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1431, 164-167.

39. Żaba J. 1994. Budowa geologiczna utworów paleozoicznych w strefie uskokowej Kraków-Myszków w okolicach Mysłowa (rejon Myszków-Koziegłowy) na przykładzie otworu WB-24. W: W: Różkowski A., Ślósarz J. & Żaba J (red.), Paleozoik północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przewodnik 65 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22–24.09.1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1431, 167-172.

40. Żaba J. & Będkowski Z. 1995. Następstwo stref ścinania w NE części metamorfiku Śnieżnika na przykładzie polimetamorfitów z kamieniołomu „Złoty Jar” w Złotym Stoku. W: Muszer A. (red.), Góry Złote – geologia, okruszcowanie, ekologia (Rychlebské Hory – geologie, zrudnéní, ekologie). Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław–Złoty Stok, 9-10.06.1995. Instytut. Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Uniwersytet Masaryka w Brnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 20-27.

41. Aleksandrowski P. & Żaba J. 1995. Przełom Bobru poniżej zapory w Pilchowicach. Przekrój przez uskok śródsudecki (Gorge of the Bóbr river below Pilchowice dam. Transect across the Intra-Sudetic Fault). W: Mierzejewski M.P. (red.). Wybrane zjawiska tektoniczne w masywach granitoidowych Dolnego Śląska (Tectonic deformation strutures in granitoid massifs of Lower Silesia SW Poland). Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Guide to the Geological Conference), Wrocław-Mysłów, 21-23.06. 1995: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 71-74.

42. Żaba J. 1995. Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Przegląd Geologiczny 43 (10), 838-842.

43. Żaba J. 1996. Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Przegląd Geologiczny 44 (2), 173-180.

44. Żaba J. 1996. Główne etapy ewolucji strukturalnej utworów paleozoicznych w brzeżnej części bloku małopolskiego (NE obrzeżenie GZW). W: Trzepierczyński J., Kuzak R. & Jura D. (red.), Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec. Materiały Konferencji Naukowej, Sosnowiec-Siewierz-Gliwice, 8-9.11. 1996. Polskie Towarzystwo Geologiczne – Sekcja Tektoniczna, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – Katedra Geologii Podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 43-55.

45. Żaba J. 1997. Główne etapy ewolucji strukturalnej utworów paleozoicznych w brzeżnej części bloku małopolskiego (NE obrzeżenie GZW). Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 36 (1-2), 31-42.

46. Perski Z. & Żaba J. 1997. Tektonika klastycznych utworów kambru i dewonu w Kluczach koło Olkusza (NE krawędź bloku górnośląskiego). Przegląd Geologiczny 45 (1), 51-57.

47. Aleksandrowski P., Kryza R., Mazur S. & Żaba J. 1997. Kinematic data on major Variscan strike-slip faults and shear zones in the Polish Sudetes, northeast Bohemian Massif. Geological Magazine 134 (5), 727-739.

48. Buła Z., Jachowicz M. & Żaba J. 1997. Principal characteristics of the Upper Silesian Block and Małopolska Block border zone (southern Poland). Geological Magazine 134 (5), 669-677.

49. Żaba J. 1997. Palaeozoic tectonic activity of the Cracow-Lubliniec (Hamburg-Cracow) fault zone at the boundary of the Upper Silesia and Małopolska blocks, southern Poland. In: Podemski M., Dybova-Jachowicz S., Jaworowski K., Jureczka J. & Wagner R. (eds.), Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous, and Permian (28th August – 2nd September, 1995, Kraków, Poland). Part 2. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 158, 209-214.

50. Żelaźniewicz A., Buła Z., Jachowicz M & Żaba J. 1997. The crystalline basement SW of the Trans-European Suture Zone in Poland: Neoproterozoic (Cadomian) orogen. Terra Nostra 1997, 11, 167-171.

51. Żaba J. 1998. Zarys budowy geologicznej Gór Opawskich. W: Wróbel J. (red.), 18 Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego. Materiały Konferencji Naukowej, Pokrzywna, 9-14.04. 1998. Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 1-14.

52. Żaba J. 1999. Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 166, 162 s.


 

« Powrót do poprzedniej strony